Jméno
Příjmení
Pohlaví
Datum narození
E-mail
Přihlašovací jméno (login)
 
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY REGISTRACE A PROVOZU UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
Poslední aktualizace: 1.9.2010

PREAMBULE
ČESKÝ SVAZ FULLCONTACTU (ČSFu) je samostatným svazem sdruženým pod Českou unií bojových umění, která spadá pod Český svaz tělesné výchovy a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. ČSFu je oprávněným provozovatelem webového serveru csfu.cz (dále jen „Provozovatel“).
UŽIVATELEM je každá osoba starší 18 let nebo osoba mladší 18 let, která registrační formulář vyplnila za přítomnosti svého zákonného zástupce a za kterou tyto Všeobecné smluvní podmínky registrace a provozu uživatelského účtu odsouhlasil přítomný zákonný zástupce (dále jen „Uživatel“). Uživatelem je tedy osoba, která se zaregistruje nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby, poskytované v rámci provozu webového serveru csfu.cz.
PEAKPOINT PROMOTION s.r.o. se sídlem Donská 26/6, Praha 10, PSČ 101 00, IČ: 27567184, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 114657 je na základě pověření Provozovatele oprávněným správcem webového serveru csfu.cz (dále jen „Správce“). V rámci provozu tohoto serveru poskytuje službu registrace, při které je uživatel zařazen do interní databáze Správce. Po dokončení registrace je každému uživateli vytvořen osobní uživatelský účet (dále jen „Účet“), který umožňuje využívání jednotlivých služeb či produktů.

I. REGISTRACE
I.1. Podmínkou registrace je vyplnění registračního formuláře Uživatelem na webové stránce csfu.cz. Zaregistrovat se může i takový návštěvník webového serveru csfu.cz, který tyto stránky ani registraci nehodlá prozatím využívat.
I.2. Podmínkou dokončení registrace je souhlas Uživatele s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami registrace a provozu uživatelského účtu (dále jen „Smluvní podmínky“). Tento souhlas Uživatel poskytne zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami“, který je umístěn v registračním formuláři. Okamžikem dokončení registrace tak Uživatel přistupuje k těmto Smluvním podmínkám a současně výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v něm stanovená.
I.3. Při registraci je Uživatel povinen uvést správně a úplně údaje o své osobě (dále jen „osobní údaje“). Údaje uložené v osobních údajích může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit, prostřednictvím svého Účtu. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z těchto údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

II. ÚPLATA
II.1. Registrace a provoz Účtu je poskytován zcela zdarma.

III. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA
III.1. Správce shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.
Správce prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Správce však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Účtům a/nebo k příslušné databázi Správce a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
III.2. Vkládání osobních údajů a fotografií Uživatele je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci Uživatele v rámci webového serveru csfu.cz.
III.3. Uživatel bere na vědomí, že Správce je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých Uživatelů.
III.4. Uživatel bere na vědomí, že Správce je oprávněn předávat nebo zpřístupnit vybrané údaje Provozovateli nebo zpřístupnit vybrané údaje třetím osobám kteří jsou nebo se mohou stát obchodními partnery Správce nebo Provozovatele.
III.5. Uživatel bere na vědomí, že Správce je oprávněn osobní údaje jednotlivých Uživatelů zpracovávat pro statistické účely. Správce je oprávněn tyto souhrnné údaje zveřejňovat (např. o průměrném věku Uživatelů, pohlaví apod.). Tyto údaje jsou anonymní a v žádném případě neumožňují jiné fyzické či právnické osobě Uživatele přímo či nepřímo kontaktovat.
III.6. Vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami“ a odesláním vyplněného registračního formuláře uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (dále jen „zákon“) se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu registračního formuláře, společnosti PEAKPOINT PROMOTION s.r.o, se sídlem Donská 26/6, Praha 10, 101 00, souhlas jako Správci, za účelem identifikace Uživatele a dalšího marketingového zpracování dle zákona č. 480/2004 Sb. Správce je oprávněn pověřit za dodržení podmínek Zákona zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele.
III.7. Souhlas Uživatele podle ustanovení těchto Smluvních podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po registraci tento souhlas písemně odvolat na adrese Správce. V takovém případě Správce zajistí zrušení Účtu, tzn. veškeré údaje Uživatele budou z osobních údajů Účtu zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto od momentu odvolání souhlasu nebyly dále zpracovávány, či jinak šířeny.
III.8. Uživatel má od okamžiku registrace právo kdykoliv požádat Správce o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě Správce poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ustanoveními § 11 a 12 zákona. Pokud se Uživatel domnívá, že Správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s uvedeným zákonem, má právo požadovat po Správci vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se při porušení uvedeného zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy.
III.9. Správce je oprávněn odtajnit osobní údaje Uživatele, bude-li to nezbytné: z hlediska dodržení zákona nebo splnění zákonné povinnosti Správce nebo Provozovatele v rámci soudních či správních řízení, kterých je/bude účastníkem společnost Správce nebo Provozovatel; k ochraně práv Správce nebo Provozovatele nebo jeho obchodních partnerů; nebo ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů.

IV. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
IV.1. Správce prohlašuje, že vedení a spravování databáze Uživatelů se věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.
IV.2. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služby Uživateli či třetími osobami.
IV.3. Správce poskytuje službu registrace podle ustanovení těchto Smluvních podmínek a neposkytuje Uživateli žádnou záruku, pokud jde o vhodnost poskytovaných služeb pro určitý, konkrétní účel využití.
IV.4. Správce odpovídá Uživateli za škodu, kterou mu způsobil porušením právních předpisů nebo těchto Smluvních podmínek. Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není Správce odpovědný za škodu, která by Uživateli nebo třetím osobám vznikla:
a) v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služby
b) v důsledku neposkytnutím nebo vadným poskytnutím služby
c) nedovoleným nebo nesprávným užíváním služby Uživatelem
d) uvedením nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů ze strany Uživatele

V. ÚPRAVY A INOVACE
V.1. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení podmínky a způsob poskytování registrace a provoz Účtu upravovat nebo inovovat.
V.2. Správce si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům.

VI. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
VI.1. Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službám Účtu, zejména Uživatelské jméno a heslo, v tajnosti, nesmí je sdělovat třetím osobám s výjimkou Správce a je povinen zabránit jejich zneužití. V případě ztráty či jiného porušení důvěrnosti identifikačních údajů je Uživatel povinen je neprodleně změnit či upravit, popřípadě oznámit tuto skutečnost Správci, jinak se má za to, že jednání učiněné pod příslušnými identifikačními údaji je jednáním Uživatele. Správce neodpovídá za případné škody včetně porušení práv Uživatele, ke kterým došlo v důsledku toho, že došlo ke zneužití identifikačních údajů.
VI.2. Uživatel je povinen se při ukončení práce na Účtu řádně odhlásit a zajistil tak, aby třetí osoby nemohly získat přístup k jeho osobním údajům z tohoto počítače. Správce neodpovídá za případné škody včetně porušení práv Uživatele, ke kterým by došlo v důsledku toho, že se Uživatel neodhlásil od Účtu Uživatele dle tohoto článku.

VII PROVOZ ÚČTU
VII.1. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb Účtu a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, pravidly používání služeb Správce a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Správce má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování služeb Účtu, zejména v případech kdy:
a) Uživatel používá služeb Účtu v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů
b) Uživatel porušuje ustanovení těchto smluvních podmínek
c) Uživatel používá služby Účtu takovým způsobem, který by mohl v konečném důsledku poškodit Správce nebo Provozovatele nebo jeho obchodní partnery
d) Uživatel neuvádí pravdivé osobní údaje
e) Uživatel služeb Účtu dlouhodobě nevyužívá
f) Uživatel je v prodlení se závazky vůči Správci nebo Provozovateli
g) došlo k zániku společnosti Správce nebo Provozovatele
VII.2. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského Účtu.

VIII. ZMĚNA A PLATNOST SMLUVNÍCH PODMÍNEK
VIII.1. Správce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či upravit tyto Smluvní podmínky. Veškeré změny a úpravy Smluvních podmínek budou v souladu s platnými právními předpisy ČR. Nové znění Smluvních podmínek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce csfu.cz. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Smluvních podmínek. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval znění Smluvních podmínek.
VIII.2. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Smluvních podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v používání Účtu po provedení změn Smluvních podmínek Správcem, má se za to, že se změnami Smluvních podmínek bez výhrad souhlasí.
VIII.3. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na webové stránce csfu.cz.

IX. SOUHLAS S PODMÍNKAMI
IX.1. Zaškrtnutím políčka "Souhlasím s podmínkami" umístěného na stránkách registračního formuláře před dokončením registrace, Uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito Smluvními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
Souhlasím s podmínkami