SK Muay Thai BrnoDornych 102 Brno 61700776 286 700
mtbrno@seznam.cz
www.muaythaibrno.cz
Předseda klubu: Karel KAISER