ŠKOLA TAEKWON-DO ITF KARVINAU lesa 868
Karviná - Ráj
73401
774 745 306
kamil.samal@gmail.com
www.karvina.taekwondo.cz
Předseda klubu: Ing. Kamil ŠAMAL