FIGHTER'S GYM PRAHASeydlerova 3,Praha 5608 953 591
mirek@hayashi.cz
Předseda klubu: Miroslav SOBOTKA